fbpx

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

 

Glede na vrsto stavbe oziroma namen njene uporabe ločimo dve vrsti energetskih izkaznic:

 

 • RAČUNSKA ENERGETSKA IZKAZNICA, ki se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. Računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe;

 

 • MERJENA ENERGETSKA IZKAZNICA, ki se določi na podlagi meritev rabe energije. Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.

VEČ KOT 400 IZDELANIH ENERGETSKIH IZKAZNIC!

Pomembne informacije:

 • Energetsko izkaznico izdelujejo neodvisni strokovnjaki na zahtevo stranke.
 • Pri izdelavi je treba upoštevati metodologijo izračuna, ki jo opredeli Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb.
 • Veljavnost izkaznice je 10 let. Če se energetska učinkovitost stavbe spremeni, lahko stranka zaprosi za izdajo nove energetske izkaznice pred potekom 10 let.
 • Posamezna stavba ali njen del ne more imeti dveh ali več veljavnih izkaznic (javna listina). V stavbah z več posameznimi deli se energetsko izkaznico izda za celotno stavbo. Energetsko izkaznico se lahko izda za posamezni del stavbe, kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe. Če je energetska izkaznica izdana za celo stavbo in za posamezni del te stavbe, se za veljavno energetsko izkaznico upošteva energetska izkaznica, izdana za celotno stavbo.
 • Energetska izkaznica mora vsebovati referenčne podatke, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Priložena morajo biti tudi priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, razen če gre za novozgrajene stavbe ali oddajo v najem.

 

Priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti so sestavni del energetske izkaznice za obstoječo stavbo, razen v primeru najema stavbe. Priporočila je treba podati v obliki generičnih priporočenih ukrepov za obravnavano vrsto stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike.  

Računska ali merjena?

RAČUNSKA ENERGETSKA IZKAZNICA se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe in se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe oziroma, če neodvisni strokovnjak presodi, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi.

 

MERJENA ENERGETSKA IZKAZNICA se določi na podlagi meritev rabe energije in se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.

 

Obstoječe stavbe so tiste stavbe, ki so v uporabi vsaj 1 leto.Če neodvisni strokovnjak presodi, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi, se namesto merjene energetske izkaznice izda računska energetska izkaznica.

 

Primerjava: Računska vs merjena energetska izkaznica.

Vrsta izkaznice Računska energetska izkaznica Merjena energetska izkaznica
Stavbe

Novozgrajene stavbe in obstoječe

stanovanjske stavbe (tudi obstoječe nestanovanjske)

Obstoječe nestanovanjske stavbe
Določitev energijskih kazalnikov Izračunani energijski kazalniki Meritev rabe energije
Celotna stavba ali del stavbe Celotna stavba ali del stavbe Celotna stavba ali del stavbe
Metodologija Tehnična smernica TSG SIST EN 15603:2008
Referenčna lokacija Da Ne
Energetski razred Da Ne
Priporočljivi ukrepi Da-nakup/prodaja/uporabno dovoljenje
Ne – najem
Da – nakup/prodaja
Ne – najem

Kdaj je potrebna "EI"?

Z dnem 22.3.2014 je pričel veljati nov energetski zakon EZ-1, ki določa, da je lastnik nepremičnine obvezan pridobiti energetsko izkaznico:

 • v primeru prodaje nepremičnine,
 • v primeru oddaje nepremičnine v najem za več kot eno leto. V primeru najema stanovanja bo potrebna predložitev izkaznice samo v primeru novega najema, torej če je najemnik imel začasno ali stalno prebivališče že prej na naslovu za katerega se sklepa najem, najemodajalec izkaznice ne potrebuje,
 • primeru oglaševanja nepremičnine pri prodaji ali oddaji v najem.

 

UPRAVLJALCI NEPREMIČNIN: v primerih javnih zgradb. Energetska izkaznica mora biti nameščena na vidnem mestu v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti z naslednjimi oznakami:

 • 12201 – Stavbe javne uprave,
 • 12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
 • 12640 – Stavbe za zdravstvo,
 • 12610 – Stavbe za kulturo in razvedrilo.

 

Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, ne namesti veljavne energetske izkaznice na vidno mesto.

 

NEPREMIČNINSKE AGENCIJE: Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice, saj se z globo v višini 250 eurov za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice. Podatki morajo biti zagotovljeni od 31.12.2014 naprej.

 

Če želite imeti zanesljivega poslovnega partnerja, nas kontaktirajte.

Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:

 • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
 • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

 

Za neupoštevanje predpisov iz zakona so predpisane visoke finančne globe.

Kdaj se "El" ne potrebuje?

Stavbe, ki so izvzete iz certificiranja:

 • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine (stavbe razglašene za kulturni spomenik),
 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavne in nezahtevne objekte,
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Zakonodaja

Direktiva EPBD (2002/91/ES) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge. Nedavno je prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) prinesla nova določila, ki zahtevajo večjo razširjenost energetske izkaznice stavbe v javnem sektorju, navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb, velik poudarek pa je tudi na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.
Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006) in EZ-E (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012). Čeprav so bile energetske izkaznice predpisane že s spremembo Energetskega zakona leta 2007, jih je novi energetski zakon (EZ-1), ki je stopil v veljavo 22.3.2014, podrobneje uredil. Uvedba obvezne energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb. V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

 

Želite prodati svojo nepremičnino?

Naši nepremičninski posredniki vam bodo z veseljem pomagali

Geopro doo

Geopro doo

I will be back soon

Geopro doo
Pozdravljeni 👋
Kako vam lahko pomagamo?
Messenger