fbpx

Legalizacija objektov daljšega obstoja

Za mlajše objekte, zgrajene pred 1. 1. 1998 so še 4 možnosti legalizacije. Pogoji so, da:

  • objekt od 1. 1. 1998 obstaja v enakem obsegu,
  • ima bistveno enako namembnost (se ta od tedaj ni bistveno spreminjala) in
  • objekt stoji na istem kraju.

 

Skladnosti s predpisi se v tem primeru ne ugotavlja – niti skladnosti s prostorskimi akti in niti z drugimi gradbenimi in drugimi predpisi in niti s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj. Odmeri se nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo in investitor je to dolžan poravnati pred izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja.

 

Poleg prej omenjenih pogojev, morajo veljati še naslednji:

  • če gre za stavbo, mora biti evidentirana v katastru stavb;
  • če gre za objekt gospodarske javne infrastrukture, mora biti evidentiran v katastru gospodarske javne infrastrukture,
  • biti mora izkazana pravica graditi na zemljišču (v zemljiški knjigi vpisana stvarna pravica oziroma dokazilo, ki zadošča tudi v rednem postopku dovoljevanja),
  • da je vlagatelj predložil posnetek obstoječega stanja (tloris, prerez in dimenzije objekta, pri stavbah tudi pogled in tlorise vseh etaž z osnovnimi merami prostorov ter seznamom prostorov s površinami),
  • da je plačan komunalni prispevek oziroma da so na drug zakonit način izpolnjene investitorjeve obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka.
ZA VAS NUDIMO UGODNO IZDELAVO PROJEKTA
ZA LEGALIZACIJO OBJEKTA DALJŠEGA OBSTOJA – OD 500€ DALJE

– arhitekturo objekta (tlorisi, prerezi, pogledi stavb)

– poiščemo dokaz o obstoju stavbe v raznih arhivah (geodetska arhiva, zgodovinski arhiv)

– izpolnimo vlogo za upravno enoto in vlogo za plačilo komunalnega prispevka 

Možnost legalizacije ni mogoča pri nevarnih objektih, če je bil že izrečen inšpekcijski ukrep. Objekti, za katere je inšpektor že izrekel ukrep, so namreč objeti, ki neposredno ogrožajo zdravje in življenje ljudi, premoženje večje vrednosti, promet ali sosednje objekte.

 

Z izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja sicer nastopi zakonska domneva, da objekt ni več nelegalen ali neskladen in da ima v času veljavnosti dovoljenja (ker se to lahko izjemoma pogojno tudi razveljavi) tudi uporabno dovoljenje.

Želite prodati svojo nepremičnino?

Naši nepremičninski posredniki vam bodo z veseljem pomagali

Geopro doo

Geopro doo

I will be back soon

Geopro doo
Pozdravljeni 👋
Kako vam lahko pomagamo?
Messenger